Misiunea și viziunea

Distribuie!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. VIZIUNEA

„Împreună construim, învățăm, inovăm, păstrăm tradițiile”

Viitorul aparţine celor care azi, mai mult ca oricând, sunt preocupaţi de dezvoltarea propriei personalităţi spre universul cunoaşterii profunde.

Viitorul aparţine celor care, pe lângă capacităţile intelectuale îşi vor dezvolta abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

În acest sens, şcolii i se impune imperios o remodelare a metodelor aplicate în învăţare, în centrarea acestora pe elev şi determinarea acestuia de a se adapta în diverse situaţii.

Conştienţi fiind de faptul că societatea de mâine va fi rezultatul acţiunii şcolii de astăzi, ne propunem să pregătim elevi europeni, în sensul de cetăţeni activi, responsabili, toleranţi, demni, implicaţi şi capabili să identifice, să analizeze şi să rezolve probleme.

În toate demersurile care au finalitate educativă, succesul şcolii va fi întărit prin construirea unui mediu şi a unei atitudini prietenoase, de colaborare. Activitatea de la nivelul şcolii are ca finalitate realizarea aşteptărilor, aspiraţiilor elevilor şi ale părinţilor, aspiraţiilor de împlinire profesională a cadrelor didactice, realizarea exigenţelor valorice ale societăţii.

 

 1. MISIUNEA

Învăţământul ca instiuţie, la Dofteana, are o vechime de peste 150 de ani.

Cu multă dăruire, apostolii luminării minţii, au răsădit aici dorinţa de a schimba concepţia că satul oferă societăţii mai puţine valori. Au crea aici ceva durabil în dragostea pentru ţară şi neam, pentru copil şi nu în ultimul rând pentru profesie.

Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” se vrea o continuare reuşită a acelor idealuri. Urmaşii celor care au pus cărămizile şcolii materiale şi spirituale, se vor demni de valoarea înaintaşilor.  Fără falsă modestie, putem afirma că şcoala noastră ocupă un loc fruntaş, bucurându-se de prestigiu în comunitatea locală. Ea este fără îndoială  vatra păstrării  tradiţiilor şi a culturii organizaţionale, încurajând fermitatea, disciplina susţinută, dragostea pentru protejarea mediului şi dragostea pentru aproape.

În exercitarea acestor roluri, Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin”  îşi propune:

 1. Să continue tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogăţind zestrea realizărilor şi stimulând activităţile de performanţă;
 2. Să asigure accesul egal şi sporit la educaţie contribuind la creşterea calităţii în domeniu;
 3. Să asigure dezvoltarea personală a elevilor în scopul integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbare;
 4. Să transforme educaţia în resursa de bază a modernizării;
 5. Să cultive dragostea pentru mediul înconjurător prin respectarea normelor şi legilor de protejare a acestuia.
 6. Să formeze elevii în spiritul unei culturi civice europene.

Conturarea direcţiilor prioritare pentru pentru Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana  a avut la bază priorităţile naţionale ale sistemului de învăţământ şi o serie de priorităţi şi obiective regionale şi locale.

 

III. ŢINTELE (SCOPURILE) STRATEGICE:

T1 – Adaptarea  managementului de la nivelul şcolii şi al clasei prin implicarea  învăţătorului şi dirigintelui în a oferi șanse egale la educație;

T2 – Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ de calitate;

T3 – Continuarea (perpetuarea) tradiţiilor şi a obiceiurilor în cadrul curriculum-ului nucleu şi în activităţile extracurriculare;

T4 – Dezvoltarea comunicării la nivelul şcolii, între şcoală şi comunitate în vederea formării unui spirit civic european;

T5 – Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin utilizarea eficientă a resurselor existente şi prin identificarea unor surse noi de finanţare;

 

          PRIORITĂŢI STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

 1. Îmbunătăţirea constantă a procesului  instructiv-educativ;
 2. Creşterea calităţii actului didactic prin perfecționarea continuă și dezvoltarea bazei materiale;
 3. Realizarea de activități extracurriculare în parteneriate oferind șanse egale de manifestare și educație;
 4. Eficientizarea lucrului  în  echipă  în procesul  de predare-învăţare prin comunicare între factorii educaționali;

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]